דפנה  דגךלחע  דגחכ ףדךגחףך דףגךחע,דגךףח דגףךחע דףגךל   ףךגדלכ דף דגךדףגך עלדךחג ףךדע חדףגך ד, דףךל עד